Search

Galerie Benedikta Rejta je otevřená! 

OTEVÍRACÍ DOBA

úterý – neděle 10.00-18.00

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

na objednávku tel.778728992

VSTUPNÉ

VOLNÁ PROHLÍDKA

PLNÉ VSTUPNÉ  75 Kč 

SNÍŽENÉ VSTUPNÉ (SENIOŘI, STUDENTI)   50 Kč

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

PLNÉ VSTUPNÉ 100 Kč

SNÍŽENÉ VSTUPNÉ (SENIOŘI, STUDENTI)  75 Kč

VOLNÉ VSTUPNÉ

DĚTI DO 6 LET, ZTP, ČLENOVÉ PROFESNÍCH SDRUŽENÍ, MÉDIA

GBR

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Galerie Benedikta Rejta v Lounech je sbírkotvorná instituce, plnící veřejnou službu. Jejím posláním je uchovávat, sdílet a rozšiřovat významnou sbírku moderního umění, již spravuje a prezentovat ji veřejnosti. Lounská sbírka, založená v šedesátých letech minulého století, obsahující přes 18 000 sbírkových děl je součástí českého národního kulturního pokladu, který představuje nevyčíslitelné bohatství. Je podstatnou a nezcizitelnou částí národního kulturního dědictví českého státu a všech jeho občanů. Veškerá činnost instituce je podřízena tomuto poslání.     

Zakoupením vstupenky dává návštěvník souhlas s tímto návštěvním řádem a zavazuje se jej dodržovat. Návštěvní řád v platném znění je viditelně umístěn v recepci GBR a na internetových stránkách www.gbr.cz. 

BUDOVA GALERIE

Galerie Benedikta Rejta v Lounech (dále jen GBR) je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje, se sídlem v Lounech, v ulici Pivovarská 34. Hlavní budova GBR (č.p. 34) je zapsanou nemovitou kulturní památkou. Objekt je součástí historického městského opevnění, vznikl rekonstrukcí a dostavbou dochovaných částí bývalého barokního pivovaru.  Patří mezi oceňované a významné stavby moderní české architektury konce 20. stol. 

OTEVÍRACÍ DOBA  

Pro návštěvníky expozic, výstav a dalších akcí pro veřejnost je stanovena tato otevírací doba:

 • Galerie je otevřena od úterý do neděle a ve státem uznané svátky od 10.00 – 18.00 hodin. 
 • Pokladna se uzavírá vždy půl hodiny před zavírací dobou. 
 • Pondělí je vždy zavírací den. Galerie je dále uzavřena ve dnech 1. ledna, 24. prosince a 31. prosince. Režim otevírací doby může být upraven dle nařízení zřizovatele či dalších povinných opatření. 
 • Pro předem objednané skupiny nad deset osob a školy může být po předchozí domluvě zajištěna mimořádná, případně komentovaná prohlídka od úterý do pátku, zpravidla v časovém rozmezí od 10.00 – 14.00 hodin (objednávky na e-mailu: gbr@gbr.cz, nebo telefonu: 778 728 992). 
 • V případě mimořádných akcí (např. přednášky, produkce, workshopy, sympozia, Muzejní noci apod.) GBR s předstihem zveřejní rozsah mimořádné otevírací doby na webových a facebookových stránkách a na tištěných propagačních materiálech. 

VSTUPNÉ

Každý návštěvník je oprávněn vstoupit do expozičních prostorů pouze s platnou vstupenkou, kterou si zakoupí v recepci GBR, nebo se skupinovou vstupenkou předem objednanou a hrazenou na fakturu. Platnost vstupenek kontrolují pracovníci recepce. Bez platné vstupenky nebude návštěvníkům umožněn vstup. Vstupné je stanoveno: 

 • Základní vstupné 75 Kč  | pro dospělé návštěvníky
 • Snížené vstupné 50 Kč | pro děti a mládež (6-18 let), seniory (60+), studenty s průkazem ISIC. 
 • Zdarma | pro děti do 6 let, ZTP + doprovod 1 osoba, pro návštěvníky, kteří se prokáží platným průkazem Asociace muzeí a galerií ČR, ICOM, ISIC studentů vysokých uměleckých škol, průkazem novináře. Na veřejné vernisáže je vstup zdarma. 
 • Mimořádné  vstupné | vztahuje se na doprovodný program GBR (workshopy, přednášky a další nepravidelné jednorázové akce). Toto vstupné bude vždy zveřejněno předem – na propagačních materiálech akce, nebo na internetových prezentacích galerie. 

PROHLÍDKYA POHYB V EXPOZICÍCH

Architektonické řešení výstavního prostoru je unikátní a netradiční. Rozkládá se na celkové ploše  1500 m2, v jednom přízemním a třech suterénních patrech. Ve 3 suterénu je nutné věnovat zvýšenou pozornost pohybu. Problematická místa jsou označena grafickými prvky na podlaze. Prostory s omezeným přístupem jsou hlídány zvukovým signálem. 

 • Prohlídky se konají bez omezení počtu návštěvníků, není-li stanoveno mimořádnými opatřeními jinak. Expozice jsou volně přístupné při běžné prohlídce, s průvodcem GBR při komentované prohlídce. Expoziční prostory jsou z bezpečnostních důvodů monitorovány zaměstnanci GBR a zabezpečeny elektronickým zabezpečovacím systémem napojeným na PCO Policie ČR. 
 • Poslední návštěvníci mohou do expozic vstoupit nejpozději půl hodiny před koncem otevírací doby –  tj. do 17.30.  Není-li stanoveno jinak, řídí se návštěvníci pokyny průvodců a kustodů. 
 • Návštěvníci se pohybují výhradně v expozičních prostorech, vstup do administrativních a technických částí budovy není povolen. 
 • Ve výstavních prostorech je návštěvníkům k dispozici osobní výtah. Při použití tohoto výtahu návštěvníci dodržují  pokyny k obsluze umístěné uvnitř výtahové kabiny, nebo instrukce průvodců. 
 • Osoby se zdravotním postižením mají v souladu s příslušnými právními předpisy zajištěn bezbariérový vstup. Po budově se osoby se zdravotním postižením mohou pohybovat pomocí návštěvnického výtahu za asistence osobního doprovodu a určených pracovníků GBR. 

OCHRANA OBJEKTU, BEZPEČNOST NÁVŠTĚVNÍKŮ A EXPOZIC

Vystavovaná díla v expozicích mají vysokou, často nevyčíslitelnou hodnotu. S ohledem na tuto skutečnost a ve snaze eliminovat škody způsobené návštěvnickým provozem a následným řešením konfliktů, vyzýváme důrazně k dodržování následných pokynů: 

 • Návštěvníci se po celou dobu pobytu v muzeu chovají s maximální ohleduplností a respektem ke ostatním návštěvníkům, vystaveným dílům i k vlastní budově GBR – chráněné kulturní památky a dodržují pokyny pracovníků galerie nebo viditelné písemné a grafické instrukce. 
 • Návštěvníci s dětmi jsou plně zodpovědni za jejich chování. Volný pohyb dětí do 6 let není povolen. Rodič či doprovod musí dítě do 6 let držet za ruku, případně je mu umožněno vozit dítě na kočárku. Za veškeré škody, majetkovou újmu a možná zranění způsobená neuposlechnutím tohoto pokynu, plně zodpovídá doprovod dítěte. 
 • Návštěvníci se řídí tímto návštěvnickým řádem a pokyny pracovníků GBR. Při neuposlechnutí pokynu vydaného oprávněnou osobou v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu, vystavených exponátů a sbírek, bude návštěvník z objektu neprodleně vykázán.
 • Návštěvníci se v galerii pohybují výhradně v prostorách určených pro veřejnost. Vstup do ostatních prostor není povolen. GBR neodpovídá za žádné škody a úrazy vzniklé porušením tohoto pokynu. Prostory, do nichž je veřejnosti vstup zakázán, jsou výrazně označeny. 
 • V okamžiku ztráty či poškození vystavených předmětů během prohlídky bude galerie bezprostředně uzavřena. Všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu budou nacházet v prostorách galerie jsou považováni za svědky a budou povinni podrobit se veškerým šetřením, prováděným příslušníky Policie ČR.
 • Pracovníci galerie jsou oprávněni odepřít přístup do objektu osobám pod vlivem omamných látek, osobám v silně podnapilém nebo znečištěném stavu a taktéž návštěvníkům s nevhodným chováním. 
 • Do budovy není dovolen vstup návštěvníkům: 
   1. s jízdními koly, koloběžkami atp. 
   2. s nápoji, jídlem, se zmrzlinou atd. 
   3. se zvířaty
   4. s velkými zavazadly
 • S ohledem na ostatní návštěvníky není dovoleno během prohlídky vnitřních expozic rušit hlukem (telefonickým hovorem, hudbou, zpěvem, hlasitým hovorem apod.). 
 • Je nepřípustné jakkoli poškozovat, ohrožovat a znečišťovat objekt GBR, expozice, vystavená díla i jiný majetek, zejména dotýkat se vystavených exponátů, manipulovat s nimi, vstupovat na ně, psát nebo malovat po zdech či vitrínách apod. 

FOTOGRAFOVÁNÍ A FILMOVÁNÍ

 • Fotografování a filmování mobilním telefonem, bez použití stativu a ostatních přídavných zařízení (blesk, světlo, zdroj) pro soukromé účely, je v galerii bezúplatně povoleno. 
 • Fotografování a filmování fotoaparátem nebo videokamerou pro soukromé účely – rovněž bez použití stativu a ostatních přídavných zařízení –  je umožněno za poplatek 50 Kč. 
 • Za soukromé účely se nepovažuje použití fotografií k účelům komerčním, publikačním, studijním, kulturním, vědeckým, propagačním apod.
 • Fotografování a filmování pro jiné účely než soukromé je možné pouze na základě předchozího souhlasu ředitele GBR nebo jeho zástupců a je zpoplatněno podle ceníku instituce. 
 • Použití jakékoliv fotografie nebo filmového materiálu bez příslušného povolení k jiným, než soukromým účelům, bude řešeno jako porušení autorských práv a bude vymáhána náprava podle platných zákonů ČR. 

ŠATNA

 • Vzhledem k riziku poškození vystavených děl a exponátů musí všichni návštěvníci před vstupem do expozice odložit velké tašky, batohy a další předměty (kufry, deštníky, turistické hole, apod.)  o rozměrech větších než 30 x 30 x 20 cm.  
 • Šatna se nachází v recepci GBRe. Návštěvníci mají k dispozici uzamykatelné skříňky. Služba je bezplatná.
 • Doklady, peníze, mobilní telefony a ostatní cenné předměty jsou návštěvníci povinni brát si s sebou do prostorů galerie. Za jejich případné ztráty nenese GBR zodpovědnost. 

POŽÁRNÍ OCHRANA A BEZPEČNOST

 • Uvnitř budovy galerie, není povoleno kouření a manipulace s otevřeným ohněm. 
 • GBR je vybavena zařízením EPS (elektronický požární systém). Přesto, že čidla jsou vysoce citlivá, pokud návštěvníci zaznamenají jakékoliv podezření dříve než bude vyhlášen poplach, neprodleně to vyhlásí zvoláním “hoří”. 
 • V případě vzniku požáru jsou návštěvníci povinni řídit se platným evakuačním plánem vyvěšeným na viditelných místech a pokyny zaměstnanců GBR. Směr úniku je označen světelným značením „nouzový východ“. 
 • Není dovoleno dotýkat se skříní s elektrickými rozvody, vypínačů, signalizačního zařízení a hasicích přístrojů. Za případná zranění nebo škody vzniklé nedodržením tohoto pokynu nepřebírá GBR zodpovědnost. Záměrné poškození bude vyčísleno a vymáháno.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Přání, stížnosti, připomínky a ocenění zážitku mohou návštěvníci uplatnit písemným zápisem do Knihy návštěv, která je k dispozici u recepce, nebo se mohou písemnou formou či elektronicky na adresu: gbr@gbr.cz obrátit na vedení GBR. 
 • GBR nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení návštěvního řádu. Náhrada vzniklé škody na sbírkových předmětech nebo majetku galerie bude požadována po osobě, která škodu způsobila. 
 • Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem 4.1. 2021.

Všem návštěvníkům a badatelům děkujeme za důsledné respektování a dodržování zásad návštěvnického provozu. 

V Lounech dne 4.1.2021  MgA. Kateřina Melenová, ředitelka GBR

Vnitřní předpis č.: 001/ r_1_d /2021/GBR ze dne 4.1. 2021