Search

Soubor uměleckých děl z depozitářů Galerie Benedikta Rejta patří svou šíří, ale zejména pak svým obsahem a zařazením k významným sbírkám na našem území. Počátky sbírkového fondu jsou pevně spjaty se vznikem a založením samotné galerie. Její zakladatel, Jan Sekera, dal nově se formující sbírce jasně vymezenou profilaci a určil její budoucí charakter a směřování. Jádrem celého souboru se tak stalo v šedesátých letech významně se projevující tzv. objektivní, neokonstruktivistické umění, zastoupené směry jako je gemoetrická abstrakce, konkrétní umění, kinetické umění, arte povera či op-art. Sekera se navíc soustředil především na tvorbu soudobých tuzemských umělců, kterými se tehdy většina galerií zabývala jen okrajově. Zmíněné konstruktivistické tendence českého výtvarného umění reprezentují ve sbírkách Galerie Benedikta Rejta díla J. Koláře, M. Grygara, V. Boštíka, Č. Kafky, V. Cieglera a dalších, zahraniční umění této orientace představují práce V. Vasarelyho, K. H. Adlera, V. Kolejčuka aj.

Sekerův záměr spočíval také v tom, obsáhnout ve sbírce díla umělců, kteří konstruktivismus v českém umění předznamenávají, např. F. Foltýn nebo V. Preissig. Dalším významným pilířem sbírek GBR je tvorba lounských malířů, především významné trojice Z. Sýkory, V. Mirvalda a K. Linharta, ale třeba také V. Jíry a V. Nováka. Ze zmíněné trojice lounských malířů jsou ve sbírce nejhojněji zastoupena díla Mirvaldova, datovaná mezi léta 1970 až 1980, dále Sýkorova díla, a to až do roku 1980, včetně úplných počátků Sýkorovy tvorby, a nejméně pak díla Linhartova, zejména od poloviny 70. let. Krom známých děl, vzniklých během „geometrického období”, se zde nachází také jejich méně známé krajinomalby. Sochy a plastiky jsou zastoupeny mj. díly a objekty J. Hilmara, J. Hendrycha, Z. Pešánka, H. Demartiniho, K. Nepraše či Z. Sekala. Nejobjemnější částí sbírky Galerie Benedikta Rejta je soubor grafik a kreseb, jenž je budován od vzniku galerie v roce 1966 a průběžně doplňován akvizicemi spojenými s výstavním programem galerie. Je tvořen především pozůstalostí E. Filly a K. Linharta, dále zde najdeme kresby F. Muziky, A. Hoffmeistera, J. Váchala, V. Kokolii ad. Z významných grafiků pak jmenujme alespoň M. Švabinského, J. Istlera, C. Boudu, J. Čapka, J. Křížka, P. Kotíka, F. Grosse, J. Anderleho, K. Pacovskou, J. Balcara, K. Malicha a také F. Tichého. Sbírka děl posledního jmenovaného je navíc svou obsáhlostí a celistvostí vskutku unikátní.

Dalšími sběratelskými okruhuy jsou díla zahraničních umělců a také fotografie J. Funkeho, J. Tomana a L. Postupa. Mezi jedny z posledních akvizic Galerie Benedikta Rejta patří díla významných představitelů ruské revoluční avantgardy a absolventů umělecké školy VCHUTEMAS, zejména K. Maleviče, V. Kanidnského, N.M. Suetina, I. Čašnika a vzácné ukázky suprematistického porcelánu.

Sbírka obsahuje přes 18 000 sbírkových předmětů, z toho 7000 grafik, 4 500 kreseb a 3600 fotografií. Ve sbírce je  zastoupeno 1 312 autorů. Se změnou katalogizačního systému bude umožněno snadné publikování stěžejních děl sbírky na národních portálech. Sbírka je zapsaná v systému CES pod číslem GBR/001-08-07/020001. 

V současné době je sbírka uzavřená z důvodu nařízené celkové inventarizace. Pracujeme v mimořádném režimu a vyřizujeme výhradně pouze zasmluvněné akce a žádosti, na jejichž vyřízení se čekalo několik let. Předpokládané dokončení inventarizace je v červnu 2021.